TAIWANGLASS—台玻集团
    
 
 
│2014
  最新讯息  > 2014 > 本公司2013年度股利:现金股利0.1元,股票股利0.0元,合计每股发放0.1元
│网站地图
 
     
 

说明:

依2014年03月24日董事会决议:
2013年发放股利:现金股利0.1元,股票股利0.0元,合计每股发放0.1元。