TAIWANGLASS—台玻集團
    
 
 
│2018
  最新訊息 > 2018 > 公告台玻董事會決議2017年股利分派 
│網站地圖
 
     
 
本公司2018-03- 26董事會決議股利分派,配發內容如下:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,454,030,400
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0